Wat is een parcours? - Q-highschool (2024)

Parcoursen zijn (examen)vakken die op jouw eigen school niet worden aangeboden, zoals informatica, bedrijfseconomie, filosofie, wiskunde D, Spaans en nog veel meer.

Haal meer uit je diploma

En verder?

Parcoursen zijn opgebouwd uit verschillende modules. De losse modules kun je in je eigen gekozen volgorde volgen. Zo bepaal je zelf wanneer je start, hoe hard of langzaam je gaat en hoeveel je er per periode volgt.

Module

Heb je interesse in een losse module? Je kunt altijd vrijblijvend aan een module meedoen. Je ziet nergens aan vast! Een mooie manier om eens kennis te maken met de Q-highschool.

Online

Bij de Q-highschool leer je plaats- en tijdsonafhankelijk. Bij voorkeur leer je wanneer het jou uitkomt. Daarom bieden we steeds meer online aan. Ook is het belangrijk dat je af en toe samen komt met andere leerlingen die een module volgen. Zo kun je je kennis en ervaringen delen en ontmoet je nieuwe mensen!

Locatie

Een module vindt niet per definitie plaats op jouw eigen school. Omdat er leerlingen van verschillende scholen meedoen bekijken we altijd aan de hand van de aanmeldingen welke school het meest centraal ligt. Tot 6 km ga je op de fiets. Alles daarboven word je vervoerd met een taxibusje.

Wat is een parcours? - Q-highschool (1)

Wat krijg ik?

Je ontvangt na het volgen van een module een bericht als het eindcijfer bekend is. Bij een voldoende kun je zelf een certificaat downloaden.
Doe je examen in een parcours? Dan verzamelt jouw school deze gegevens ook als eindexamenresultaat. Aan het einde van ieder schooljaar ontvang je een overzicht met al jouw gevolgde en behaalde modules bij de Q-highschool.

Wist je dat....

Je in de tweede of derde klas vaak al kan starten met het volgen van modules waardoor je jouw examenvak al eerder kan afsluiten.

Twijfel

Weet je niet zeker of een bepaald parcours iets voor jou is? Doe dan mee aan een kennismakingsmodule. Deze zijn voor iedereen toegankelijk en je krijgt een goed beeld van het vak in de Q-highschool. Bekijk hiervoor de Lesflits.

Uniek

Een mooie kans: volg bij de Q-highschool een parcours op een hoger niveau! Doe je havo maar wil je bijvoorbeeld Wiskunde D op vwo-niveau volgen? Dat kan. Je doet dan ook examen op een hoger niveau voor dit vak. Handige binnenkomer op je vervolgstudie...

"Je deelt met anderen waar je trots op bent."

Wat is een parcours? - Q-highschool (2)

Examen

In de volgende vakken kun je bij de Q-highschool examen doen:

  • Informatica
  • Filosofie
  • Wiskunde D
  • Wiskunde C
  • Je hebt moeite met het
  • Je hebt moeite met het plannen van school en/of activiteiten
  • Spaans
  • Bedrijfseconomie
  • Maatschappijwetenschappen

Wat is een parcours? - Q-highschool (3)

Wat is een parcours? - Q-highschool (4)

kies dit vak als profielvak:

Je volgt alle modules van dit vak (in eigen tempo en volgorde) en maakt alle vereiste toetsen/opdrachten. Je kiest ervoor na de losse modules ook het vaste examenprogramma te volgen én het centraal schriftelijk eindexamen indien van toepassing.

kies voor losse modules

Je weet al dat je dit vak niet helemaal gaat volgen. Je wilt wel de meest interessante modules meepikken, omdat je er veel van kunt leren. Je bekijkt dus welke voorkennis je nodig hebt en volgt die modules die je interessant vindt. Je volgt het examenprogramma niet.

kies dit vak als extra vak

Je bent van plan alle modules van dit vak te volgen. Als alles goed gaat, maak je alle vereiste toetsen/opdrachten én het centraal schriftelijk eindexamen. Mocht het niet goed te combineren zijn, kun je na iedere module besluiten niet voor een volgende module te kiezen.

Lesmatch.

Met de Lesmatch kaart kun je bijhouden welke modules je hebt gevolgd en wilt gaan volgen. Zo heb je een duidelijk overzicht van de routes die je wilt gaan bewandelen. Bij de beschrijving van de vakken kun je per vak een Lesmatch kaart downloaden. Super handig wanneer je dit met je mentor wilt bespreken.

Wat is een parcours? - Q-highschool (5)

Blokken

Bij de Q-highschool hebben we het schooljaar opgedeeld in 4 blokken. Ieder blok duurt acht weken plus een negende week waarin je een product oplevert of een toets maakt.

Aanmelden voor een module

Aanmelden voor een module doe je online via de Lesflits. Je ontvangt daarna van ons een mail met extra informatie. Wil je zeker weten examen doen in één van onze vakken? Stem dit dan eerst af met jouw mentor. Wanneer je het nog niet zeker weet kun je eerst proeven van verschillende modules. Deze kun je later gewoon mee laten tellen als je alsnog besluit examen te willen doen.

Download hier de Q-high gids

  • Download de Q-highschool Gids

Wat vinden leerlingen van de Q-highschool:

“Je leert leerlingen kennen van verschillende scholen en maakt zo ook nieuwe vrienden. Zeker als je dezelfde interesse deelt”

Wat is een parcours? - Q-highschool (6)

Charlotte

Mavo/Havo 1

“De Q-highschool is flexibel en ingericht op de individuele leerling. Als leerling heb je ook veel inspraak in de lessen”

Wat is een parcours? - Q-highschool (7)

Daan

Havo 4

“De sfeer bij de Q-highschool is relaxt en informeel, je kunt een goede band opbouwen met je docent”

Wat is een parcours? - Q-highschool (8)

Suze

Vwo 6

Wat is een parcours? - Q-highschool (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated:

Views: 5836

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.