Heilig Hartschool - Basisschool te Hernen (2024)

Geplaatst op 26 april 202426 april 2024

Fijne vakantie

Vandaag hebben de leerlingen genoten van een sportieve dag. De Koningspelen die dit jaar samen met basisschool Wingerd zijn georganiseerd zijn goed verlopen met een lekker zonnetje op de achtergrond.

Nu lekker genieten van twee weken vakantie. Wij gaan ons vast voorbereiden op de laatste periode voor de zomervakantie. Tot over twee weken!

Heilig Hartschool - Basisschool te Hernen (1)

Geplaatst op 26 april 202426 april 2024

Vacature update

Inmiddels is de sollicitatieprocedure voor de openstaande vacature succesvol afgerond. Volgend schooljaar kunnen we een nieuwe collega verwelkomen op de Heilig Hartschool. Als de huidige werkgever ook geïnformeerd is, stemmen we bij beide locaties af wanneer de ouders geïnformeerd kunnen worden. Na de vakantie dus meer informatie….

Geplaatst op 17 april 202417 april 2024

Activiteiten meivakantie

De Heilig Hartschool werkt ook samen met ‘MeerVoorMekaar‘, een welzijnsorganisatie in Wijchen en Druten. We hebben contact gezocht met jongerenwerker Rick en hem gevraagd om tijdens pauzemomenten spelenderwijs contact te leggen met de jeugd uit Hernen. Tijdens de meivakantie worden er door de jongerenwerkers veel leuke activiteiten georganiseerd waar leerlingen uit onze bovenbouw (leerjaar 5 t/m8) gratis aan deel kunnen nemen. Zie onderstaande flyer met informatie over deze activiteiten.

Flyer-programma-meivakantieDownloaden

Geplaatst op 15 april 202415 april 2024

Sociaal Wijkteam Wijchen

Vanuit het schoolmaatschappelijk werk dit keer een informatieve nieuwsbrief over ‘het gevoelige kind’. Zie onderstaande bijlage.

Het-gevoelige-kindDownloaden

Geplaatst op 15 april 202415 april 2024

Sponsorloop – Goede doel

De leerlingen van de Heilig Hartschool in Hernen gaan zich ook dit jaar weer inzetten voor het goede doel. Dit jaar zijn de leerlingen zélf het goede doel!

In overleg met de ouderraad is er gekozen om geld in te zamelen voor interactief buitenspeelmateriaal. Dit is goed voor de ontwikkeling van de hersenen. Ook heeft het buitenspel een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties van kinderen.

Door middel van een sponsorloop hopen de leerlingen een mooi bedrag op te halen om zo het buitenspel een boost te geven! De leerlingen gaan vanaf woensdag 12 juni tot en met donderdag 20 juni langs de deuren op zoek naar sponsoren. U kunt de leerlingen sponsoren d.m.v. een totaalbedrag of door een sponsoring per rondje.Vrijdag 28 juni is de uiterste dag om het opgehaalde geld in te leveren.

Wie: leerlingen van de Heilig Hartschool
Wat: sponsorloop*
Waar: grasveld bij de Mijlpaal

Wanneer:

 • woensdag 12 juni tot en met donderdag 20 juni langs de deuren
 • vrijdag 21 juni om 13:00 uur sponsorloop
 • vrijdag21 juni t/m donderdag 27 juni gesponsorde geld per rondje ophalen
 • vrijdag 28 juni uiterlijk geld inleveren

*Sponsoring kan alleen gedaan worden middels contant, gepast geld.

U bent van harte welkom om de leerlingen deze middag aan te moedigen op het grasveld naast de school.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Namens het team, ouderrraad en alle kinderen van de Heilig Hartschool

Geplaatst op 12 april 202412 april 2024

Schoolreisje

Heilig Hartschool - Basisschool te Hernen (2)

Op woensdag 15 mei staat het schoolreisje gepland. Dit jaar staat er een educatieve activiteit op het programma, waarbij de school verdeeld is in twee groepen.

Lees verder “Schoolreisje”

Geplaatst op 11 april 202412 april 2024

Terugkoppeling koffieuurtje

Afgelopen donderdag hebben we weer een aantal ouders mogen verwelkomen tijdens het koffieuurtje. Nadat iedereen een kijkje heeft kunnen nemen in de klaslokalen, hebben we met elkaar onderstaande onderwerpen besproken:

 • Resultaten doorstroomtoets
 • Ontwikkelingen formatie
 • Bieb op school
 • Onderzoek leerlingtevredenheid
 • Nieuw schoolplan
 • Investeringen schoolgebouw: nieuwe vloer en nieuw meubilair

Nieuw schoolplan

In het nieuwe schoolplan staan de ‘parels’ van de Heilig Hartschool beschreven. We hebben tijdens het koffieuurtje aan ouders gevraagd wat zij beschouwen als ‘parels’ van onze school. De volgende parels werden genoemd (of hebben we achteraf ontvangen):

 • Kleine klassen
 • Kleinschaligheid
 • Individuele aandacht
 • Samenwerking
 • Betrokkenheid
 • We kennen elkaar
 • De ruimte in én om de school
 • Een betrokken conciërge als veilige haven

Geplaatst op 5 april 20245 april 2024

GGD medewerkers

Onderstaand document is een geactualiseerd overzicht van GGD medewerkers die verbonden zijn aan onze school.

GGD-contactbladDownloaden

Geplaatst op 5 april 20245 april 2024

Adoptiepup Bruce

Ieder jaar hebben we aandacht voor een goed doel. Twee jaar geleden was dat Hulphond Nederland. Met onze bijdrage sponseren we de opleiding van een pup. Zie onderstaand bericht uit 2022. Inmiddels hebben we weer een nieuwe pupupdate ontvangen zodat we allemaal mee kunnen genieten van de ontwikkeling die Bruce doormaakt bij het gastgezin.

Pupupdate-3-BruceDownloaden

Pupupdate-2-BruceDownloaden

Pupupdate-1-BruceDownloaden

Heilig Hartschool - Basisschool te Hernen (3)

Wij hebben als Heilig Hartschool onze eigen adoptie pup. Onze pup heet Bruce. Bruce is een Golden Retriever en geboren op 16 juni 2022.

Hij is geplaatst bij een gastgezin in Brabant. De bedoeling is dat Bruce daar zijn eerste levensjaar gaat socialiseren.

Bruce wacht een bijzondere carrière als hulphond. Hij wordt de steun en toeverlaat van iemand met een lichamelijke beperking of therapeutische behoefte. Gedurende zijn opleiding ontvangen we drie keer per jaar een update met foto’s. Zodra Bruce na de intensieve opleiding aan de verantwoordelijke taak in het veld begint, worden we daar ook over geïnformeerd. Inmiddels is het tijd voor de tweede pupupdate!

Geplaatst op 4 april 20245 april 2024

Koffietijd

Donderdag 11 april staat ons bekende koffiemoment gepland.

Net zoals het koffieuurtje van afgelopen november, starten we dit keer met een bezoekje aan de klaslokalen. U kunt dus meteen met uw kind in de ochtend meelopen naar het betreffende klaslokaal. De kinderen kunnen u dan alles vertellen over hun ‘werkzaamheden’ in de klas. Om 8:45 uur heeft u de gelegenheid om een kopje koffie te drinken op het leerplein waar we informeel elkaar bijpraten over de ontwikkelingen op school.

Heilig Hartschool - Basisschool te Hernen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated:

Views: 6232

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.