Filosofie - Q-highschool (2024)

Bij filosofie denk je na over de meest ingewikkelde vragen die er zijn. Heeft het leven zin? Mogen ouders in de toekomst zelf gaan bepalen hoe hun kind eruit moet zien? Hoe weet je zeker dat de wereld die jij ziet echt bestaat?

Hou je van nadenken en discussiëren? Ben je nieuwsgierig wat belangrijke filosofen zoals Plato of Nietzsche dachten en ben je benieuwd of je het met ze eens bent? Dan is filosofie iets voor jou

Filosofie - Q-highschool (1)

Filosofie - Q-highschool (2)

Waar gaat het vak filosofie over?

Vraagstukken die bij het vak filosofie aan bod komen, zijn tijdloos: hoe moeten we leven? Wat is een rechtvaardige samenleving? Wat kunnen we zeker weten? Deze vragen worden steeds gekoppeld aan actuele vraagstukken: Hoe verschillen mensen van robots? Hebben mensen wel een vrije wil? Mogen we vluchtelingen opsluiten? Dergelijke vragen houden ieder mens, en ongetwijfeld ook jou, wel eens bezig.

Het vak filosofie is onderverdeeld in thema’s, die altijd te maken hebben met de actualiteit. Daarnaast grijpt het terug op de geschiedenis. In het verleden zijn er namelijk veel grote en relevante denkers geweest, die interessante ideeën en theorieën hebben ontwikkeld. Ons eigen denken is mede tot stand gekomen door wat anderen vóór ons gedacht hebben en dat onderzoeken we.

Vind je het leuk om diep na te denken? Ben je geïnteresseerd in hoe een ander denkt? Wil je weten waarom sommige filosofen van honderden of duizenden jaren geleden nog steeds gelezen worden en wat zij ons te vertellen hebben? Dan is filosofie een vak voor jou.

Filosofie past binnen alle profielen. Bij iedere vervolgstudie op HBO of Universiteit krijg je het vak filosofie. Hiermee heb je dus al een voorsprong.

 • Ga je N&G doen, denk dan eens aan een module over (medische) ethiek. Mag je een patiënt tegen zijn wil behandelen? Mag je iemand een medicijn weigeren omdat het te duur is?
 • Wil je N&T doen, denk dan eens aan een module zoals ‘Kan een robot een bewustzijn krijgen?’ of een module samen met informatica over Filosofie van de Technologie.
 • Ligt je interesse bij C&M, dan zijn er verschillende modules waarin je gaat nadenken over onze maatschappij. Zoals bijvoorbeeld ‘Het eiland’, waarbij je je eigen ideale samenleving sticht.
 • Ga je E&M doen, denk dan eens aan de module ‘Goed en kwaad in de rechtszaal’. Mag je iemand de doodstraf geven?

Wat leer je bij filosofie ?

Bij het vak filosofie leer je zelfstandig nadenken en een onderwerp vanuit meerdere perspectieven onderzoeken. Je wordt uitgedaagd om met anderen van gedachten te wisselen en argumenten te onderzoeken, om zo tot nieuwe inzichten te komen. Gelijkwaardigheid en respect zijn hierbij essentieel.

Het vak filosofie is opgebouwd uit een aantal thema’s. Binnen de Q-highschool wordt aan ieder thema een module gewijd. Door de beschrijving van de modules te lezen, weet je ook wat je gaat leren en welke vragen aan de orde zijn.

De Q-highschool biedt modules die samen een examenprogramma vormen voor havo of vwo. Er zijn verplichte modules en keuzemodules bij. Enkele onderwerpen zijn voor het examen voor havo en vwo gelijk, zoals wijsgerige antropologie en wijsgerige ethiek. Andere thema’s horen specifiek bij het havo-programma (sociaal politieke filosofie) of het vwo-programma (kennisleer en wetenschapsfilosofie).

In het eindexamenjaar zoom je in op één eindexamenonderwerp. Voor havo is dat: Democratie: ‘vrijheid, gelijkheid, voor wie?’ en voor vwo: ‘De vraag naar de mens in relatie tot techniek en wetenschap’. In het eindexamenjaar havo en vwo zijn drie modules gewijd aan deze examenonderwerpen.

Past filosofie bij mij?

Ben je nieuwsgierig? Denk je graag dieper na? Filosofen lossen vragen niet zo snel mogelijk op, maar nemen tijd om er rustig over te denken. Ze gaan met elkaar in gesprek om van elkaar te leren. De docenten geven veel ruimte om te praten met anderen en te schrijven over wat je bezighoudt. Daarbij zoeken zij steeds naar aansluiting bij jouw leef- en denkwereld en bij de actualiteit.

Veel modules zijn voor alle leerlingen goed te volgen: hiervoor is geen voorkennis vereist, alleen interesse in het onderwerp en enthousiasme. Zelf nadenken en je eigen filosofie vormen, is in deze modules erg belangrijk. Je kunt er zelf voor kiezen buiten de lessen om meer of minder tijd aan de modules te besteden, afhankelijk van je interesse en je beschikbare tijd.

Om het examenprogramma goed te kunnen volgen, is het nodig om je binnen en buiten de lessen om echt in denkbeelden van de besproken filosofen en in allerlei filosofische vraagstukken te verdiepen. Deze modules zijn erg geschikt voor leerlingen met een brede filosofische interesse en doorzettingsvermogen.

Losse modules kiezen

Binnen de Q-highschool kun je ervoor kiezen losse modules (van 8 weken) te volgen voor filosofie. Voor sommige modules is voorkennis vereist. Dit is aangegeven bij de omschrijving van de module.

Examen doen in filosofie ?

Je kunt er ook voor kiezen om examen te doen in het vak Filosofie. Filosofie is een vak met een centraal schriftelijk examen. In de voorexamenjaren worden modules afgesloten met een schoolexamen. Dat kan een toets zijn of een praktische opdracht, zoals een essay of podcast.

Je kunt binnen de Q-highschool zelf een compleet examenprogramma samenstellen op havo- of op vwo-niveau. Kies daarvoor de modules die je nodig hebt om je examenprogramma compleet te maken. Op Havo-niveau komt dit neer op in totaal 320 studie-uren. Op VWO-niveau op 480 studie-uren. Het diplomacijfer is het afgeronde gemiddelde van alle schoolexamencijfers en het centraal schriftelijke examen.

Je kunt er op het VWO voor kiezen om het vak versneld te volgen, door meer modules tegelijkertijd te doen. Zo kun je filosofie afsluiten in 5 VWO. Op de Havo kun je ervoor kiezen om examen te doen op een hoger niveau (VWO-niveau).

.

Lesmatches

 • Download hier de lesmatch filosofie Havo 2023 – 2025 nieuw!
 • Download hier de lesmatch filosofie Vwo 2023 – 2026 nieuw!
 • Download hier de lesmatch filosofie Havo 2022 – 2024
 • Download hier de lesmatch filosofie Vwo 2022 – 2025
 • Download hier de lesmatch filosofie Havo 2021 – 2023
 • Download hier de lesmatch filosofie Vwo 2021 – 2024
 • Download hier de lesmatch filosofie Havo 2020 – 2022
 • Download hier de lesmatch filosofie Vwo 2020 – 2023

Vragen?

Als je na het lezen van deze tekst nog vragen hebt over het vak filosofie, stel ze dan aanKaren Van Wichenk.vanwichen@quadraam.nlof Henk Schuth.schut@liemerscollege.nl, filosofiedocenten in de Q-highschool van Quadraam.

Aanmelden, klik hier

Wat vinden leerlingen van filosofie?

"Bij filosofie bedenk je hoe andere mensen, bijvoorbeeld materialisten, naar jouw standpunt kijken. Dat is moeilijk, maar dat leer je steeds beter."

Filosofie - Q-highschool (3)

Richarlson

Havo 4

“De Q-highschool is flexibel en ingericht op de individuele leerling. Als leerling heb je ook veel inspraak in de lessen”

Filosofie - Q-highschool (4)

Daan

Havo 4

“De sfeer bij de Q-highschool is relaxt en informeel, je kunt een goede band opbouwen met je docent”

Filosofie - Q-highschool (5)

Suze

Vwo 6

Benieuwd welke modules er op dit moment te vinden zijn in de Q-highschool? Neem dan gerust een kijkje op onze Lesflits pagina.

Modules, bekijk nu!

Filosofie - Q-highschool (6)

Filosofie - Q-highschool (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated:

Views: 5834

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.